KMSH nr. A16 10 13

Februari 2018

Ethische code fokkers 2018

 1. Art.1.  1. Men zal als fokker ten allen tijde de sportieve bevoegdheid van de KKUSH (of Raad van Beheer, of daartoe bevoegde Kennelclub van zijn land) erkennen, waarvan hij geacht wordt de reglementen te kennen.

  2. Bij deze de links voor KMSH en Raad van Beheer

  Art.2.  1. Elke fokker/ondertekenaar van deze code aangesloten bij de BCCP&X Club heeft de gedragsregels van deze code gelezen, hij begrijpt wat er van hem verwacht wordt en engageert zich tot het naleven van de code.

  2. Fokkers die deze code niet ondertekenen beseffen dat het ons doel is dat ook zij ernaar streven deze regels te volgen om zo, na een zo kort mogelijke tijd deze ook te kunnen ondertekenen omdat ook zij aan deze regels voldoen.

  3. Door ondertekening van de “Ethische Code” verklaart de fokker zich ermee akkoord dat fok- en gezondheidsgegevens worden geregistreerd in het Databestand van de BCCP&X Club en dat deze gegevens ter beschikking gesteld kunnen worden aan derden.

  Art.3.  1. Hij zal voor het fokken slechts honden gebruiken die drager zijn van een stamboom erkend door de KKUSH en de FCI.

  2. Al deze honden moeten voldoen aan de in de rasstandaard gestelde eisen.

  3. Zowel Reu als Teef gebruikt in de fok moeten voldoen aan de rasstandaard EN aan de in dit reglement gestelde eisen. Er wordt verwacht het door de rasstandaard geschetste ideaalbeeld zo goed mogelijk te benaderen. Honden met diskwalificerende fouten zoals vermeld in de Rasstandaard dienen uitgesloten te worden van de fok.

  Art.4.  1. De fokker aangesloten bij de BCCP&X Club zal zich beperken tot het fokken van maximum twee rassen.

  2. Hij zal enkel honden verkopen uit eigen fok. Het inkopen voor verdere verkoop wordt niet toegestaan, dit zal aanzien worden als hondenhandel en is in tegenspraak met de opvatting van onze club en de organisatie KMSH.

  3. Elke fokker houdt zich eraan niet meer dan 3 Nesten van 1 ras per kalenderjaar te fokken.

  4. Elke fokker moet steeds fokken met het oog op rasverbetering en niet op rasvermeerdering.

  Art.5.  1. Eigenaar van de hond: Onder eigenaar van de teef of reu wordt verstaan elke eigenaar of mede-eigenaar vermeld op de stamboom van de betreffende hond. Indien dit meerdere personen zijn, zijn zij allen verplicht zich aan de regels voortvloeiend uit deze Ethische Code te volgen als de ondertekenaar van de Code.

  Art.6.

  Eisen ten aanzien van de fokker naar de koper toe

  Deze draagt zorg voor:


  1. Hij wordt geacht de raskenmerken te kennen en aan nieuwe eigenaars te kunnen uitleggen.

  2. Hij zal ELK nest en het aantal pups melden aan het bestuur van de BCCP&X Club.

  3. Een goede Socialisatie en goede huisvesting van de pups

  4. De ontworming van de pups (4 x voor vertrek of 4de maal voorzien voor de nieuwe eigenaar)

  5. De noodzakelijke voorlopige entingen

  6. Een door de dierenarts volledig ingevuld Europees Paspoort met de daarbij horende ID-chip

  7. De Pups niet af leveren voor de leeftijd van 8 weken

  8. De pups afleveren met een goede uitleg over de voeding

  9. De pups afleveren met een goede uitleg over de vacht- en huidverzorging

  10. Hij zal ten allen tijde als eerste persoon aanspreekbaar zijn voor de kopers van de pup en staat deze met raad en daad bij in de opvoeding en ontwikkeling van de pup. De fokker zal bij problemen die zich voordoen in de combinatie baas-hond en eventueel daaruit voorkomende herplaatsing in samenwerking met de BCCP&X Club, alle medewerking verlenen in het zoeken van een oplossing.

  11. De fokker blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het nest (de verkochte pups) en de fokdieren.

  Art.7.

  Eisen ten aanzien van de fokker naar de BCCP&X Club toe


  1. Elke fokker verplicht zich ertoe elk gepland nest te melden VOOR de dekking. De fokker vermeldt de gegevens van de teef en de reu die voor deze dekking zullen gebruikt worden en de te verwachten loopsheid van de teef (ten laatste bij de start van de loopsheid van de teef).

  2. Alle verplichte medische testen dienen gebeurt te zijn voor de dekking en de resultaten overgemaakt aan de BCCP&X Club. Kopieën van stambomen, Patella, HD, ECVO en DNA testen moeten opgestuurd/gemaild worden naar Loyens Arlette Samen met de dekmelding.

  3. De fokker meldt binnen de 7 dagen de geboorte van de pups en het aantal.

  4. Indien een reu in eigendom van de fokker een teef dekt van een niet aangesloten fokker, dient de eigenaar van de reu aan de teef dezelfde eisen te stellen. Altijd met het oog op rasverbetering en niet op rasvermeerdering.

  5. Om het nest op de website vermeld te krijgen moet de fokker dit aanmelden tenminste 2 dagen voor de dekking. De geboorte moet binnen de gestelde termijn worden doorgegeven. Als de pups 15 weken zijn worden zij automatisch van de website verwijderd. Pups worden enkel op de site geplaatst op vraag van de fokker.

  6. Bij niet respecteren van de “Ethische Code” zal de BCCP&X club een aangepaste sanctie opleggen.

  7. Hij zal een bezoek aan zijn kennels toe laten.

  Art.8.

  Regels betreffende de teef.


  1.

  Tijdsbepaling


  Een teef moet ten tijde van de dekking de minimum leeftijd van 24 maanden hebben voor de kleine rassen.

  Een teef van de medium of grote rassen moet de min leeftijd van 30 maanden bereikt hebben ten tijde van de dekking.

  De laatste dekking van een teef is mogelijk in haar Achtste levensjaar.

  2.

  Aantal  Een teef mag max 3 nesten in haar leven hebben.

  Er moet minstens 1 jaar verstreken zijn sinds de laatste succesvolle dekking.

  3.

  Eigenschappen  Zij moet op het moment van de dekking in een optimale conditie en gezondheid verkeren

  Zoals gesteld in Art 3.3 dient de teef de voldoen aan de in de rasstandaard gestelde eisen. Zij dient het ideaalbeeld zo goed mogelijk te benaderen. Voor de diskwalificerende fouten verwijzen wij per ras naar de rasstandaard.

  Haar karakter moet voldoen aan de rasstandaard.

  Zij moet zowel het “Certificaat van conformiteit aan de standaard” van de KMSH behaald hebben als min. 1X een ZG op een FCI CAC show. Voor niet Belgische fokkers voldoet 2X ZG op een FCI CAC show. (of op een show van een federatie door de FCI erkend)

  Art.9.

  Regels betreffende de reu.


  1.

  Tijdsbepaling  Een reu moet min 18 maanden zijn voor de Chinese Crested.

  Voor de Xolo en de Peruaan moet de reu minsten 12 maanden zijn.

  De eigenaar van de reu dient zich ervan te vergewissen dat de te dekken teef voldoet aan de reglementen in deze “Ethische Code” ook voor teven waarvan de eigenaar/fokker niet aangesloten is bij de BCCP&X Club.

  De max leeftijd voor een dekking voor de reu is 10 jaar.

  2.

  Aantal  De Chinese Crested reu mag in zijn gehele leven max 10 succesvolle dekkingen hebben. Dit om het “Popular Sire Syndrome” te voorkomen.

  3.

  Eigenschappen  Hij moet op het moment van de dekking in een optimale conditie en gezondheid verkeren.

  Zoals gesteld in Art 3.3 dient de Reu te voldoen aan de in de rasstandaard gestelde eisen. Hij dient het ideaalbeeld zo goed mogelijk te benaderen. Voor de diskwalificerende fouten verwijzen wij per ras naar de rasstandaard.

  Zijn karakter moet voldoen aan de rasstandaard.

  Hij moet zowel het “Certificaat van conformiteit aan de standaard” van de KMSH behaald hebben als min. 1X een ZG op een FCI CAC show. Voor niet Belgische fokkers voldoet 2X ZG op een FCI CAC show. (of op een show van een federatie door de FCI erkend)

  Art.10.

  Gezondheid.  1.

  ECVO – Chinese Crested, Xolo, Peruvian  Oogonderzoek uitgevoerd door bij ECVO aangesloten oogarts.

  Dekreuen bij voorkeur jaarlijks – ten tijde van de dekking niet ouder dan een jaar.

  Teven voor een gepland nest – ten tijde van de dekking niet ouder dan een jaar.

  Voor elk dier ingezet voor de fok, vanaf het moment dat beslist wordt ze voor de fok te gebruiken, liefst een jaarlijkse herhaling, tot min het jaar van de laatste inzet in de fok.

  Nooit fokken met lijders van eender welke oogaandoening

  Niet vrije honden combineren met een vrije partner. En dit voor elke mogelijke erfelijke afwijking aangetoond door de ECVO.

  Voor buitenlandse dekreuen een door de FCI erkende kennelclub aangewezen instantie.

  2.

  PLL – Chinese Crested  Eénmalige DNA-test

  Minimaal 1 van beide ouders dient vrij te zijn.

  Lijders worden uitgesloten van het fokprogramma.

  DNA testen

  3.

  Prcd-PRA – Chinese Crested  Eénmalige DNA-test

  Minimaal 1 van beide ouders dient vrij te zijn.

  Lijders worden uitgesloten van het fokprogramma.

  DNA testen

  4.

  Patella – Chinese Crested, Xolo medium and small, PSPP medium and small  Onderzoek door dierenarts – in te vullen attest aan te vragen bij Loyens Arlette

  Eénmalig vanaf 12 maanden

  Afgeraden om met een som groter dan 1 te fokken d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond. Meer info: Patella

  5.

  HD – Xolo Grande, PSPP Grande  Röntgenonderzoek door dierenarts - beoordeeld door een officiele instantie.

  Eénmalig vanaf 12 maanden

  HD heeft een multifactoriële polygenetische vererving.

  Volgende combinaties worden aanbevolen: (A x A)(Ax B) (B x B) (A x C) (B x C)

  6.

  Epilepsie  Tot op heden is er geen test voor deze aandoening.

  Fokken met een lijder is niet toegestaan.

  7.

  Inteelt  De fok tussen bloedverwanten broer/zus – vader/dochter – moeder/zoon is verboden.

  Art.11.  1. Uitzonderingen op deze regels kunnen toegekend worden mits goedkeuring van het voltallige bestuur.

  2. Deze goedkeuring moet aangevraagd worden per mail, met de nodige argumentatie waarom u de uitzondering vraagt. Na overleg van het bestuur zal u binnen 14 dagen een mail terugkrijgen met het antwoord op uw vraag. De aanvraag moet minstens 1 maand voor de dekking gebeuren.

  3. Fokkers die te maken krijgen met een niet geplande dekking, dienen zodra de dracht wordt vastgesteld de club op de hoogte te stellen en de reeds gedane testen door te sturen. Bij misbruik van deze situtatie’s is het bestuur gemachtigd een gepaste sanctie door te voeren.