Xoloitzcuintle

Xoloitzcuintle

28.01.2014 / EN

FCI-Standaard N° 234

TRANSLATION: Federación Canófila Mexicana, A.C. Original version: (ES). Revised by Renée Sporre-Willes.
VERTALING: Federación Canófila Mexicana, A.C. Herzien door Renée Sporre-Willes.

ORIGIN:Mexico.
OORSPRONG:Mexico.

DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD: 08.10.2012.
PUBLICATIE DATUM VAN DE OFFICIELE GELDIGE STANDAARD:08.10.2012.

  • UTILIZATION: Standard Size: Watchdog

    . . . . . . . . . . . . . .Intermediate Size: Watchdog

    . . . . . . . . . . . . . .Miniature Size: Companion Dog

GEBRUIK: Standaard Maat: Waakhond
. . . . . . . . . . . Intermediaire Maat: Waakhond
. . . . . . . . . . . Miniatuur Maat: Gezelschapshond

FCI-CLASSIFICATION: Group 5 Spitz and Primitive Types.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 6 Primitive Type.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Without working trial.
FCI-KLASSIFIKATIE: Groep 5 Spitz en Primitieve Types
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sectie 6 Primitief type.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zonder Werkproef.

PREAMBLE: The gene that produces the absence of hair is dominant. Nevertheless, some puppies are born with coat.The hairless to hairless breeding will produce the least numbers of coated dogs therefore this has been frefered. It has been proven that this breeding maintains and improves the quality of the breed.
For providing genetic diversity, well-constructed coated Xoloitzcuintles, with excellent type, conformation, standard accepted colours and coat, may be used for breeding puposes.
The breeding between two coated Xoloitzcuintles is not permitted. Xoloitzcuintle coated breeding stock must be the offspring of registered parents with at least three generations of hairless to hairless breeding. The coated variety must be evaluated as a true breed at dog shows, to be able to be bred to hairless dogs only.

INLEIDING: Het gen dat de afwezigheid van haar produceert, is dominant. Toch worden sommige pups geboren met haar. Het naakt op naakt fokken zal het minst behaarde honden produceren. Daarom wordt dit geprefereerd. Het is bewezen dat dit fokbeleid het ras in stand houdt en de kwaliteit van het ras verbeterd.
Voor het in stand houden van de genetische diversiteit, moeten goed-gebouwde behaarde Xoloitzcuintles, met een uitmuntend type, bouw, standaard geaccepteerde kleuren en vacht, gebruikt worden voor de fokkerij.
Het fokken tussen twee behaarde Xoloitzcuintles is niet toegestaan. Xoloitzcuintle behaarde fokdieren moeten de nakomelingen zijn van geregistreerde ouders met ten minste drie generaties van naakt op naakt fokken. De behaarde variëteit moet beoordeeld worden als een echt ras op tentoonstellingen, en mogen enkel gecombineerd worden in de fok met de naakte variëteit.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY:Their origin dates far back in history. The meat of the Xoloitzcuintle or Xoloitzcuintli in Nahuatl language, Xoloitzcuintle in Spanisch was considered a delicacy in pre Hispanic Mexico, eaten by the indigenous Mexicans in special ceremonies as a ritual to their beliefs and was regarded as a representative of the god "Xolotl", from which its name obviously originates.

KORT HISTORISCH OVERZICHT: Hun oorsprong gaat ver terug in de geschiedenis. Het vlees van de Xoloitzcuintle of Xoloitzcuintli in de Nahuatl taal, Xoloitzcuintle in het Spaans, werd beschouwd als een delicatesse in het pre Spaanse Mexico, gegeten door inheemse Mexicanen tijdens speciale ceremonies als ritueel voor hun geloof en werd beschouwd als vertegenwoordiger van hun god "Xolotl", van waar de naam kennelijk ontstaat.

GENERAL APPEARANCE: The Xoloitzcuintle is an ancient natural primitive dog, modelled by evolution, going by the general conformation, it is a very attractive slim and elegant dog, moderate in all aspects, that express speed, harmony and strenght without appearing coarse, possess a clean and cut outline, it has a well-proportioned body, chest is ample, ribs well sprung, limbs and tail are long. There are two varieties in the breed, hairless and coated, both identical in conformation except for coat and dentition.

ALGEMEEN VOORKOMEN: De Xoloitzcuintli is een oude natuurlijke primitieve hond, gemodelleerd door evolutie. Het is een zeer aantrekkelijk slanke en elegante hond, matig in alle aspecten, die snelheid, harmonie en kracht uitdrukt zonder dat het grof te laten lijken, beschikt over een pure en uitgesproken belijning, hij heeft een goed geproportioneerd lichaam, borst is voldoende, ribben goed gewelfd, ledematen en staart zijn lang. Er zijn twee varianten in het ras, naakt en behaard, beide identiek in conformatie met uitzondering van vacht en gebit.

IMPORTANT PROPORTIONS: The body, measured from the point of shouder to the point of buttock and from the highest point of the withers to the ground, is slightly longer than high: approximately 10:9. Females may be slightly longer than males due to their reproductive function. The skull and the muzzle are approximately of equal lenght.
There are three sizes in the breed, all lean and sturdy, well-muscled, with a spacious ribcage and moderate bone, the outline is rectangular and the distance from the elbow to the ground is equal to or slightly greater than the distance from the withers to the elbow.

BELANGRIJKE VERHOUDINGEN:Het lichaam, gemeten vanaf de punt van schouder tot het zitbeen en het hoogste punt van de schoft tot de grond, is iets langer dan hoog: ongeveer 10: 9. Teven zijn iets langer dan reuen als gevolg van hun reproductieve functie. De schedel en de snuit zijn ongeveer even lang.
Er zijn drie maten in de ras, allen mager en stevig, goed gespierd, met een ruime ribbenkast en matige botten, de omtrek rechthoekig en de afstand van de elleboog tot de grond is gelijk aan of iets groter dan de afstand van de schoft tot aan de elleboog.

BEHAVIOUR AND TEMPERAMENT: The Xoloitzcuintle is a silent and calm dog, cheerful, alert and intelligent, he might be suspicious toward strangers, he's a good watchdog and an excellent companion. He is never aggressive. The coated variety should be equal in every aspect.

GEDRAG EN TEMPERAMENT:De Xoloitzcuintli is een stille en rustige hond, vrolijk, alert en intelligent, Hij kan achterdochtig zijn tegenover vreemden zijn, hij is een goede waakhond en een uitstekende metgezel. Hij is nooit agressief. De behaarde variëriteit moet gelijk zijn in elk aspect.

HEAD
HOOFD
CRANIAL REGION:
Skull: Broad and strong, wedge-shaped. Seen from above it is wide and elegant; tapering towards the muzzle with an accipital protuberance that is not well-defined. The skull and muzzle planes are almost parallel.
Schedel: Breed en sterk, wigvormig. Van bovenaf gezien breed en elegant; toelopend naar de snuit met een achterhoofdsknobbel die niet goed gedefinieerd is. De schedel en de snuit vlakken zijn bijna parallel.

FACIAL REGION:
Nose: The nose should be dark in dark-coloured dogs. It can be brown or pinkish in bronze-coloured dogs, spotted in spotted dogs.
Muzzle: Seen from the side, the muzzle is straight and the upper and lower jaws are square and very strong  The tongue is generally pink
but may have black markings, spots or marks, which is a common characteristic of the breed.  The tongue is always inside the mouth, a paralyzed tongue hanging outside the mouth is disqualifying.
Lips:Tight and close fitting.
Jaws/Teeth:Both varieties: with strong jaws. The incisors should close   perfectly   in   a   scissor   bite   with   the   superior   incisors
overlapping; the interior surface of the superior incisors touching the
external surface of the lower incisors, set square to the jaw. A level bite, edge to edge, is also permitted.
Hairless variety: Complete set of incisors  is preferred. The absence of a few incisors, canines, molars, pre-molars or rotated teeth should not be penalized, as many dogs do not have deep roots. Genetically, the absence of hair is closely linked to the absence of teeth.
Coated variety: Full dentition (42 teeth), a scissor or pincer bite is required, normally developed and normally positioned teeth. Cheeks: Slightly developed.
Eyes: Medium size, almond-shaped, with an alert and very intelligent expression. The colour varies according to the skin/coat colour in black, brown, hazel, amber or yellow tones. Darker colours are preferred and both eyes should match. The eyelids should be well- pigmented black, brown or grey in dark-coloured dogs. Light- coloured or pink eyelids are tolerated in light-coloured dogs but this is not a desirable colour.
Ears: In both varieties the ears are long, large, expressive and very elegant and of fine texture; they are reminiscent of “bat” ears. They should be held erect when alert. In the alert position their axis should be 50 – 80 degrees from horizontal.  Both ears should be in the same position, when alert. Droopy or cropped ears are disqualifying.

AANGEZICHT:
Neus: De neus moet donker zijn bij donker gekleurde honden. Ze kan bruin of roze zijn bij bronskleurige honden, gespot in gevlekte honden.
Snuit: Gezien vanaf de zijkant, de snuit is recht en de boven- en onderkaak zijn vierkant en zeer sterk. De tong is in het algemeen roze. Lippen: Strak en nauwsluitend
Kaken/gebit: Beide varianten: met sterke kaken. De snijtanden moeten perfect sluiten in een schaargebit met de superieure snijtanden
overlapping; het binnenoppervlak van de bovenste snijtanden moeten het buitenoppervlak van de onderste snijtanden raken, recht in de kaak. Een tanggebit, van rand tot rand, is ook toegestaan.

Naakte variëteit: Complete set van snijtanden heeft de voorkeur. De afwezigheid van een paar snijtanden, hoektanden, kiezen, pre-kiezen of gedraaide tanden moeten niet gestraft worden, omdat veel honden niet diepe wortels hebben. Genetisch, is het ontbreken van haar nauw verbonden met de afwezigheid van tanden.
Behaarde variëteit: Volledig gebit (42 tanden), een schaar of tanggebit is vereist, normaal ontwikkeld en normaal gepositioneerd tanden. Kaken: Licht ontwikkeld.
Ogen: Middelgroot, amandelvormig, met een alerte en zeer intelligente uitdrukking. De kleur is afhankelijk van de huid / vacht kleur in zwart, bruin, hazelaar, oranje of gele tinten. Donkere kleuren hebben de voorkeur en beide ogen moeten overeenkomen. De oogleden moeten goed gepigmenteerd zwart, bruin of grijs zijn in donker gekleurde honden. Lichtgekleurde of roze oogleden worden getolereerd in lichtgekleurde honden, maar dit is geen wenselijke kleur.
Oren: In beide varianten zijn de oren lang, groot, expressief en zeer elegant en met een fijne structuur; ze doen denken aan "vleermuis" oren. Ze moeten rechtop worden gehouden bij alertheid. In de waarschuwing positie moeten hun as 50-80 graden horizontaal zijn. Beide oren moeten in dezelfde positie, bij alertheid. Hangende of gesneden oren moeten gedisqualificeerd worden.

NECK: In both varieties the neck is carried high, smooth and dry. Slightly arched. Proportionately long. Slim, flexible, well-muscled and very elegant. The skin on the neck is firm, elastic and close- fitting, without dewlap. Puppies show folds which disappear with age.

NEK: In beide varianten wordt de nek hoog gedragen, glad en droog. Licht gebogen. Proportioneel lang. Slim, flexibel, goed gespierd en zeer elegant. De huid op de nek is stevig, elastisch en nauw aansluitend, zonder keelhuid. Puppies tonen plooien, die verdwijnen met de leeftijd.

BODY: Strongly built.
Topline: Perfectly straight and level.
Back: Short, strong and firm.
Loin: Strong and muscular.
Croup: Profile should be slightly convex with an inclination of approximately 40 degrees to the horizontal.
Chest: Seen in profile it is long and deep, descending to the elbows.
The ribs are well sprung, not exaggerated, nor flat. Seen from the front the upper chest is of good breadth.  The point of the sternum
should not protrude.
Underline and belly: Graceful   line.   Abdomen   muscled   and moderately tucked up.

LICHAAM: Sterk gebouwd.
Topline: Perfect recht en horizontaal.
Rug: kort, sterk en stevig.
Lendenen: Sterk en gespierd.
Achterhand: Profiel moet lichtjes afhellen met een helling van ongeveer 40 graden naar het horizontaal.
Borst: In profiel gezien is deze lang en diep, aflopend tot aan de ellebogen.
De ribben zijn goed gewelfd, niet overdreven, noch plat. Vanaf de voorzijde gezien heeft de borst een goede breedte. Het punt van het borstbeen mag niet uitsteken.

Onderbelijning en buik: Bevallige lijn. Buik gespierd en matig opgetrokken.

TAIL: Long, thin and may have some tufts of hair, tapering from the base to the tip in the hairless variety, and completely covered with short hair in the coated variety. In movement, it is carried up in a curve, never touching the back. When resting, it should hang with a slight curve at the end. Sometimes it is placed between the legs due to cold temperatures. The tail should nearly reach the hock. The tail set should be an extension of the croup when the dog is at rest.

STAART: Lang, dun en mag enkele plukjes haar hebben, taps toelopend van de basis naar de top bij de naakte variëteit en volledig bedekt met kort haar in de behaarde variëteit. In beweging, wordt het in een bocht gedragen, mag nooit de rug raken. In rust moet hangen met een lichte buiging aan het eind. Soms geplaatst tussen de benen door lage temperaturen. De staart moet bijna het spronggewricht bereiken. De staart set moet een uitbreiding van de achterhand zijn wanneer de hond in rust is.

LIMBS
FOREQUARTERS:
Shoulder: Flat and muscled with good scapula-humeral angulation which allows a long, free and elegant stride.
Elbow: Strong and firm. They fit close to the chest, never turned
outwards.
Forearm: Forelegs seen from the front are straight and perpendicular to the ground.
Metacarpus (Pastern): Firm and almost perpendicular.
Forefeeth: Of medium length (hare’s foot) with toes arched and close together, may have short coarse  hairs in the Hairless variety, and be
covered with short hair in the Coated variety. Nails are black in dark- coloured dogs, and lighter in bronze or blond dogs. The nails should
be  trimmed.  The  foot  pads  are  strong  and  very  resistant  to  any terrain. The inter-digital membranes are well-developed. Dewclaws should not be present on all four limbs except in countries where it is
illegal to remove them.
HINDQUARTERS
General appearance: The hindquarters should be strong and well- muscled. Seen from behind they are perfectly straight and parallel
and never close. The angle of the pelvis to the upper thigh joint, stifle and  hock,  are  adequately  open  to  permit  both  free  and  strong
movement of the legs.
Thigh: Well-muscled.
Stifle (knee): With a moderate bend.
Hock joint: Cow hocks are highly undesirable.
Hind feet: As forefeet.

LEDEMATEN
VOORHAND:
Schouder: Vlak en gespierd met een goede schouderblad-humerale hoeking die een lange, vrije en elegante pas mogelijk maakt.
Elleboog: Sterk en stevig. kort tegen het lichaam aansluitend, nooit gedraaid naar buiten.
Onderarm: De voorbenen zijn van voren gezien recht en loodrecht op de grond.
Middenhand (Middenvoet): Stevig en bijna loodrecht.
Voeten: Van gemiddelde lengte (hazenvoet) met de tenen gebogen en dicht bij elkaar, kunnen kort grof haar hebben bij de naakte variëteit, en zijn bedekt met kort haar bij de harige variëteit. Nagels zijn zwart in donker- gekleurde honden en lichter in brons of blonde honden. De nagels moeten getrimd worden. De voetzolen zijn sterk en zeer resistent tegen elk terrein. De inter-digitale membranen zijn goed ontwikkeld. Hubertusklauwen dienen niet aanwezig te zijn op alle vier de ledematen, behalve in de landen waar het illegaal is om ze te verwijderen.
ACHTERHAND:

Algemeen voorkomen: De achterhand moet sterk zijn en goed gespierd. Van achteren gezien zijn ze perfect recht en parallel
en nooit dicht. De hoek van het bekken naar het dijbeen gewricht, de knie en de hak, zijn voldoende wijd om voldoende vrije en sterke beweging van de benen toe te staan.
Dij: Goed gespierd.
Knie: Met een gematigde bocht.
Spronggewricht: Koe hakken zijn hoogst ongewenst.
Voeten: Als voorvoeten.

GAIT/MOVEMENT: The dog should move freely with a long, elegant, springy step; the trot is quick and flowing with head and tail carried high. Hindquarters with free and strong movement.

GANGWERK/BEWEGING: De hond moet vrij bewegen met een lange, elegante, veerkrachtig stap; de draf is snel en vloeiend met kop en staart hoog gedragen. Achterhand met vrije en sterke beweging.

SKIN
Hairles variety: Due to the total absence of hair, the skin of this breed is of great importance. It is smooth, sensitive to touch and feels
warmer because  of  direct  heat  emission  due  to the  lack  of hair;
however  its body temperature is the same as in other dogs with hair. The difference with haired breeds, which disperse body heat through natural ventilation, is that the skin requires more care from exposure to the sun and elements due to its lack of natural protection. Accidental scars are not penalized. The dog tends to sweat through its feet (foot  pads and  inter-digital membranes), which  is  why it seldom pants, except in extreme heat. It should be free of obvious skin problems.
Coated variety: The skin of the coated variety is smooth and must be completely covered with hair.

HUID
Naakte Variëteit: Door de totale afwezigheid van haar, is de huid van dit ras van groot belang. Het is glad, gevoelig voor aanraking en voelt
warmer door directe warmteafgifte door het ontbreken van haar;
echter is de lichaamstemperatuur hetzelfde als bij andere honden met haar. Het verschil met behaarde rassen, die lichaamswarmte verspreiden door middel van natuurlijke ventilatie, is dat de huid meer zorg vraagt voor blootstelling aan de zon en de elementen te wijten aan het gebrek aan natuurlijke bescherming. Accidentieële littekens worden niet bestraft. De hond heeft de neiging om te zweten via zijn voeten (voet pads en inter-digitale membranen), dat is waarom het zelden broek, behalve in extreme hitte. De huid moet vrij zijn van voor de hand liggende huid problemen.
Behaarde variëteit: De huid van de beklede variëteit is zacht en moet volledig bedekt zijn met haar.

COAT
Hair

Hairless variety: The characteristic of this breed is the total lack of hair on the body (hairless or nude dog) although there are some
short, coarse thick hairs of any colour on the forehead and back of the neck that should never be longer than 2.5 centimetres and should
never form a long, soft topknot.  It is common to find coarse hair on the feet and on the end of the tail; however its absence should not be penalized.
Coated variety: This variety has hair all over its body. It can be expected to have very little hair on its belly and inside the rear legs. The  hair  should  be  short,  flat,  preferably  smooth  and  with  no undercoat.

Colour
Hairless variety: Solid, uniform, dark coloured skin is preferred. The range includes black, blackish grey, slate grey, dark grey, reddish,
liver,  bronze  or  blond.  There  may  also  be  spots  of  any  colour, including white markings.
Coated variety:Solid, uniform, dark colours are preferred. The range includes black, blackish grey, slate grey, dark grey, reddish, liver, bronze or blond. There may also be spots of any colour, including
white markings.

VACHT
Haar
Naakte variëteit:
Het kenmerk van dit ras is het totale gebrek aan haar op het lichaam (haarloze of naakt hond) hoewel er enkele korte, dikke grove haren van elke kleur op het voorhoofd en nek voorkomen, die nooit langer zijn dan 2,5 centimeter. Zij mogen nooit een lange, zachte paardenstaart vormen. Het is gebruikelijk om grof haar op de voeten en aan het uiteinde van de staart te vinden; Maar de afwezigheid ervan mag niet worden bestraft.
Behaarde variëteit: Dit ras heeft haar over het gehele lichaam. Het kan verwacht worden dat er weinig haren op de buik en aan de binnenkant van de achterpoten voorkomt.
Het haar moet kort, vlak, bij voorkeur vlot en zonder ondervacht zijn.
Kleur
Naakte variëteit: Solide, uniform, donker gekleurde huid heeft de voorkeur. Het assortiment bestaat uit zwart, zwartachtig grijs, lei grijs, donker grijs, rood,lever, brons of blond. Er kunnen ook plekken van elke kleur, met inbegrip van witte aftekeningen.
Behaarde variëteit: Solide, uniform, donkere kleuren hebben de voorkeur. Het assortiment bestaat uit zwart, zwartachtig grijs, lei grijs, donker grijs, roodachtig, lever, brons of blond. Er kunnen ook vlekken van elke kleur, inclusiefwitte aftekeningen.

SIZE
There are three sizes for males as well as females.
Standard variety:  From 46 to 60 centimetres, tolerance of +2 cms in top quality dogs.
Intermediate variety:  From 36 to 45 centimetres.
Miniature variety:  From 25 to 35 centimetres.

GROOTTE
Er zijn drie maten voor mannen als vrouwen.
Standard variatie: van 46 tot 60 centimeter, tolerantie van 2 cm in de top kwaliteitshonden.
Intermediaire variatie: 36 tot 45 centimeter.
Miniatuur variatie: Van 25 tot 35 centimeter.

FAULTS
Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.
Very broad head.
Slack, loose or wrinkled skin in adult dogs.
Loose, slack or wrinkled skin on the neck in adult dogs. Excessive dewlap.
Light coloured, round or protruding eyes. Sunken (lordosis) or arched (xifosis) back. Steep croup.
Excessively cow hocked.
Tail tightly curled over the back. Short tail.
Flat feet.

FOUTEN
Elke afwijking van de voorgaande punten moet worden beschouwd als een fout en de ernst waarmee de fout moet worden beschouwd moet in verhouding staan tot de omvang en het effect ervan op de gezondheid en het welzijn van de hond.
Zeer brede kop.
Slappe, losse of gerimpelde huid bij volwassen honden.
Losse, slappe of gerimpelde huid op de hals bij volwassen honden. Overmatige keelhuid.
Licht gekleurde, ronde of uitpuilende ogen. Dalende lendenen of gebogen (kyphose) . Hellend kruis.
Overmatig koehakkig.
Staart strak gekruld over de rug. Korte staart.
Platte voeten.

SEVERE FAULTS
Long narrow body with short legs.

ERNSTIGE FOUTEN
Lang smal lichaam met korte benen.

DISQUALIFYING FAULTS
Aggressive or overly shy.
Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.
Atypical dogs. Blindness or deafness.
Any Hairless or Coated Xoloitzcuintle with prognathism or enognathism.
Deviated jaw (very wry mouth).
Dogs with a poor bite, denoted by poor positioning of the jaws. Paralyzed tongue (Outside the mouth).
Blue eyes or different coloured eyes (Heterocromia). Cropped or droopy ears.
Docked tail, short tail.
Hair on any part of the hairless varieties body, except slight hair on the head, ears, neck, feet and tail.
Hair other than short or smooth in the coated variety. Albinism.
Merle  colour.  Also  any  other  colour  not  mentioned  in  the standard, i.e. black and tan, brindle, white, sable etc.
Dogs over 62 cms or under 25 cms.
NB:
Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.
Only  functionally  and  clinically  healthy  dogs,  with  breed typical conformation should be used for breeding.

DISKWALIFICERENDE FOUTEN
Agressief of schuw.
Elke hond die duidelijk lichamelijke of gedragsafwijkingen heeft, moet worden gediskwalificeerd.
Atypische honden.
Blindheid of doofheid.
Elke naakte of behaarde Xoloitzcuintle met prognathie of enognathism.
Afgeweken kaak (zeer scheve mond).
Honden met een slechte beet, aangeduid door slechte positionering van het bekken.
Verlamde tong (buiten de mond).
Blauwe ogen of verschillend gekleurde ogen (Heterochromia). Bijgesneden of hangende oren.
Gecoupeerde staart, korte staart.
Haar op een deel van het naakte lichaam, met uitzondering van een lichte beharing op het hoofd, de oren, nek, voeten en staart.
Haar anders dan korte of glad bij de behaarde variëteit.
Albinisme.
Merle kleur. Ook geen andere kleur genoemd in de standaard, dat wil zeggen, zwart en tan, gestroomd, wit, sable, etc.
Honden meer dan 62 cm of minder dan 25 cm.

NB:
De reuen moeten twee normale testikels hebben die volledig zijn ingedaald in het scrotum.
Alleen functioneel en klinisch gezonde honden, met rastypische bouw moet worden gebruikt voor de fokkerij.


Vertaald door Arlette Loyens