Lidmaatschap voor Fokkers

Fokkers

Als Rasvereniging is het ons doel ernaar te streven dat alle fokkers aangesloten bij onze vereniging de nieuwe stamboom categorie 1 voor hun pups willen. Wij willen iedereen de kans geven om dit te bekomen en de mensen die hiervoor nog niet in aanmerking komen begeleiden om ook hun tot dit punt te brengen.
Om die reden worden de fokkers vermeld op onze site ook ingedeeld in de drie categorieën die de KMSH handhaaft met daarbovenop nog een extra categorie, de fokkers die zich aan alle regels van onze rasvereniging houden en daardoor fokken naar de regel van de Ethische Code.
Wil je als fokker lid worden van onze rasvereniging lees dan eerst onze Ethische Code. Kan en wil je je aan deze code houden dan kom je in aanmerking voor onze Elite fokkers.
Door lid te worden van onze rasvereniging verklaar je je dan ook bereid om in de komende jaren er alles aan te doen om ook vermeld te worden onder de Elite Fokkers. We verwachten als rasvereniging met allemaal verantwoordde fokkers dat het niet nodig is om er een tijdslimiet op te plakken en hopen dan ook dat je als fokker de eer hebt niet vermeld te moeten staan onder de Categorie 3 fokkers.
Ons streven als rasvereniging is de gezondheid van de rassen waar wij voor staan. Fokkers die dit streven niet hoog in het vaandel dragen horen niet thuis in onze rasvereniging.

Hoe lid worden ?

Elite Fokkers: Fokkers die onze Ethische Code ondertekent hebben en voldoen aan de gestelde eisen.
Deze fokkers sturen hun lidmaatschapsaanvraag, samen met de ondertekende Ethische Code en de testresultaten van je twee laatste nesten. En je eventueel in de nabije toekomst geplande combinatie naar Loyens Arlette.
De club behoudt zich het recht de bij deze fokker geregistreerde honden na te vragen bij de KMSH. Voor de vereiste testen verwijzen we naar de Ethische Code.
Overgangsmaatregel: Fokkers die reeds lid zijn maar waarvan we nog geen testen binnen hebben, krijgen de tijd tot 15 Maart om deze aan ons toe te zenden samen met de ondertekende Ethische code. Voldoen zij hier niet aan vallen zij onder de voor hun toepasselijke categorie.
Bij niet naleven van de “Ethische Code” behoudt de BCCP&X Club zich het recht de betreffende fokker een passende sanctie op te leggen – al dan niet een wijziging van Categorie.

Categorie 1 : Fokkers die de Regels van de KMSH voor de Categorie 1 stamboom volgen.
De honden van deze fokkers voldoen aan de regels van de KMSH voor de stamboom categorie 1.
Deze zijn:
• Beide ouders hebben alle testen van type I + controle op fokadvies.
• Beide ouders hebben alle testen van type II.
• Beide ouders hebben een “Certificaat van conformiteit aan de standaard”.
• Beide ouders hebben FCI erkende stamboom + ouderschap DNA.

Deze fokkers sturen hun lidmaatschapsaanvraag, samen met het ondertekend Aansluitingsreglement en de testresultaten van je twee laatste nesten. En je eventueel in de nabije toekomst geplande combinatie Loyens Arlette.
De club behoudt zich het recht de bij deze fokker geregistreerde honden na te vragen bij de KMSH. Voor de vereiste testen verwijzen we naar de Rasfiche geregistreerd bij KMSH.
Overgangsmaatregel: Fokkers die reeds lid zijn maar waarvan we nog geen testen binnen hebben, krijgen de tijd tot 15 Maart om deze aan ons toe te zenden samen met het ondertekend Aansluitingesreglement. Voldoen zij hier niet aan vallen zij onder de voor hun toepasselijke categorie.

Categorie 2: Fokkers die de Regels van de KMSH voor de Categorie 2 stamboom volgen.
De honden van deze fokkers voldoen aan de regels van de KMSH voor de stamboom categorie 1.
Deze zijn:
• Beide ouders hebben alle testen van type I + controle op fokadvies.
• Beide ouders hebben FCI erkende stamboom + ouderschap DNA.
Deze fokkers sturen hun lidmaatschapsaanvraag, samen met het ondertekend Aansluitingsreglement en de testresultaten van je twee laatste nesten. En je eventueel in de nabije toekomst geplande combinatie Loyens Arlette.
De club behoudt zich het recht de bij deze fokker geregistreerde honden na te vragen bij de KMSH. Voor de vereiste testen verwijzen we naar de Rasfiche geregistreerd bij KMSH.
Overgangsmaatregel: Fokkers die reeds lid zijn maar waarvan we nog geen testen binnen hebben, krijgen de tijd tot 15 Maart om deze aan ons toe te zenden samen met de ondertekende Ethische code. Voldoen zij hier niet aan vallen zij onder de voor hun toepasselijke categorie.

Categorie 3: Fokkers die de Regels van de KMSH voor de Categorie 3 stamboom volgen.
De honden van deze fokkers voldoen aan de regels van de KMSH voor de stamboom categorie 3.
Deze zijn:
• Beide ouders hebben FCI erkende stamboom + ouderschap DNA.
Deze fokkers sturen hun lidmaatschapsaanvraag, samen met het ondertekend Aansluitingsreglement en de testresultaten van je twee laatste nesten. En je eventueel in de nabije toekomst geplande combinatie Loyens Arlette.
De club behoudt zich het recht de bij deze fokker geregistreerde honden na te vragen bij de KMSH. Voor de vereiste testen verwijzen we naar de Rasfiche geregistreerd bij KMSH.
Wij behouden ons eveneens het recht fokkers die fokken met stamboomloze honden te weigeren als lid van onze rasvereniging.
TIP : Fokkers die nog honden hebben die nog alle DNA testen moeten laten doen (PLL , Prcd-PRa) het geheel pakket verkrijgbaar bij (link) is voordeliger dan afzonderlijke testen en levert nog Prcd-PRA3 en DM mee in het pakket.

Lidgeld 2018

Liefhebberfokker

25€

- Vermelding op de Site

- Dekmelding en Nestmelding op de Site

- Pupbemiddeling

E-Mail :

Tel/Gsm :

selecteer het ras dat je bezit

Gelieve samen met het verzenden van het formulier, de ondertekende 'Ethische Code' of het ondertekent 'aansluitingsregelement', tevens het lidgeld over te maken naar BELGIAN CHINESE CRESTED PERUVIAN, IBAN: BE03 7360 2042 0584, BIC: KREDBEBB, zodra wij alles ontvangen hebben ontvangt u van ons bevestiging.


AANSLUITINGSREGLEMENT
Belgian Chinese Crested, Peruvian & Xolo Club v.z.w.

(met ingang van 05 februari 2018 – dit document vervangt alle andere)

Art.1:
1. Men zal als fokker ten allen tijde de sportieve bevoegdheid van de KKUSH (of Raad van Beheer, of daartoe bevoegde Kennelclub van zijn land) erkennen, waarvan geacht wordt de reglementen te kennen.

Art. 2:
1. Fokkers die onze Ethische Code nog niet ondertekenen beseffen dat het ons doel is dat ook zij ernaar streven deze regels te volgen om zo, na een zo kort mogelijke tijd deze ook te kunnen ondertekenen omdat ook zij aan deze regels voldoen.
2. Door lid te worden van de BCCP&X club verklaart de fokker zich ermee akkoord dat fok- en gezondheidsgegevens worden geregistreerd in het Databestand van de BCCP&X club en dat deze gegevens ter beschikking gesteld kunne worden aan derden.

Art. 3:
1. Hij zal voor het fokken slechts honden gebruiken die drager zijn van een stamboom erkend door de KKUSH en de FCI.
2. Al deze honden moeten voldoen aan de in de rasstandaard gestelde eisen.
3. Zowel Reu als Teef gebruikt in de fok moet voldoen aan de rasstandaard. Er wordt verwacht het door de rasstandaard geschetste ideaalbeeld zo goed mogelijk te benaderen. Honden met diskwalificerende fouten als vermeld in de rasstandaard dienen uitgesloten te worden van de fok.

Art. 4:
1. De fokker aangesloten bij de BCCP&X Club zal zich beperken tot het fokken van maximum twee rassen.
2. Hij zal enkel honden verkopen uit eigen fok. Het inkopen voor verdere verkoop wordt niet toegestaan, dit zal aanzien worden als hondenhandel en is in tegenspraak met de opvatting van onze club en de organisatie KMSH.
3. Elke fokker houdt zich eraan niet meer dan 3 Nesten van 1 ras per kalenderjaar te fokken.
4. Elke fokker moet steeds fokken met het oog op rasverbetering en niet op rasvermeerdering.

Art. 5:
1. Eigenaar van de hond: Onder eigenaar van de teef of reu wordt verstaan elke eigenaar of mede-eigenaar vermeld op de stamboom van de betreffende hond. Indien dit meerdere personen zijn, zijn zij allen verplicht zich aan de regels van het lidmaatschap van de BCCP&X club te houden.

Art. 6: Eisen ten aanzien van de fokker naar de koper toe
Deze draagt zorg voor:
1. Hij wordt geacht de raskenmerken te kennen en aan nieuwe eigenaars te kunnen uitleggen
2. Hij zal ELK nest en het aantal pups melden aan het bestuur van de BCCP&X Club
3. Een goede Socialisatie en goede huisvesting van de pups
4. De ontworming van de pups (4 x voor vertrek of 4de maal voorzien voor de nieuwe eigenaar)
5. De noodzakelijke voorlopige entingen
6. Een door de dierenarts volledig ingevuld Europees Paspoort met de daarbij horende ID-chip
7. De Pups niet af leveren voor de leeftijd van 8 weken
8. De pups afleveren met een goede uitleg over de voeding
9. De pups afleveren met een goede uitleg over de vacht- en huidverzorging
10. Hij zal ten allen tijde als eerste persoon aanspreekbaar zijn voor de kopers van de pup en staat deze met raad en daad bij in de opvoeding en ontwikkeling van de pup. De fokker zal bij problemen die zich voordoen in de combinatie baas-hond en eventueel daaruit voorkomende herplaatsing in samenwerking met de BCCP&X Club, alle medewerking verlenen in het zoeken van een oplossing.
11. De fokker blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het nest (de verkochte pups) en de fokdieren.

Art. 7: Eisen ten aanzien van de fokker naar de BCCP&X Club toe
1. Elke fokker, aangesloten bij de BCCP&X Club verplicht zich ertoe elk gepland nest te melden VOOR de dekking. De fokker vermeldt de gegevens van de teef en de reu die voor deze dekking zullen gebruikt worden en de te verwachten loopsheid van de teef (ten laatste bij de start van de loopsheid van de teef).
2. Alle verplichte medische testen dienen gebeurt te zijn voor de dekking en de resultaten overgemaakt aan de BCCP&X Club. Kopieën van stambomen, Patella, HD, ECVO en DNA testen moeten opgestuurd/gemaild worden naar Loyens Arlette Samen met de dekmelding.
3. De fokker meldt binnen de 7 dagen de geboorte van de pups en het aantal.
4. Om het nest op de website vermeld te krijgen moet de fokker dit aanmelden tenminste 2 dagen voor de dekking. De geboorte moet binnen de gestelde termijn worden doorgegeven. Als de pups 15 weken zijn worden zij automatisch van de website verwijderd. Pups worden enkel op de site geplaatst op vraag van de fokker.
5. Bij niet respecteren van de dekmeldingen zal de BCCP&X club een aangepaste sanctie opleggen.
6. Hij zal een bezoek aan zijn kennels toe laten.